Stanovování platů ve školství

Školství v České republice je financováno z veřejných zdrojů. Tak jako v jiných oblastech je i ve školství odměňování za vykonanou práci je jednou z nejdůležitějších oblastí pracovněprávních vztahů a platí pro ni základní princip stejného peněžitého plnění za stejnou práci u zaměstnavatele. Pedagogický pracovník má pracovní smlouvu uzavřenou s příspěvkovou organizací. Pro odměňování platem je stanovena zásada, že co „není dovoleno, je zakázáno“, tj. plat se nesmí určit jiným způsobem, v jiném složení a v jiné výši, než stanoví zákoník práce.

učitelka s knihou

Zásady odměňování v resortu školství

Hlavní zásady odměňování platem v resortu školství jsou tři – odměňování podle složitosti, odpovědnosti, namáhavosti a obtížnosti vykonávané práce, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků, dále pak odvětvová srovnatelnost, kdy stejně náročné práce jsou zařazeny do stejných platových tříd a skutečnost, že rozhodující podíl platu tvoří nárokové složky.

Plat a jeho složky

Samotný plat pedagoga, resp. ředitele se skládá ze dvou složek – nárokových a nenárokových, které vycházejí ze zákoníku práce a dalších prováděcích předpisů:

 učitel u tabule

Nárokové složky:

1.       platový tarif je určen platovou třídou a platovým stupněm dle platových tabulek

2.       příplatek za vedení (včetně zastupování) u vedoucích zaměstnanců

3.       příplatek za noční práci (např. v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy)

4.       příplatek za práci v sobotu a v neděli

5.       plat nebo náhradní volno za práci přesčas

6.       příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

7.       zvláštní příplatek – u zaměstnanců, kteří vykonávají práce podle míry neuropsychické zátěže nebo s jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života

8.       příplatek za rozdělenou směnu

9.       příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah

10.   specializační příplatek pedagogického pracovníka

11.     plat nebo náhradní volno za práci ve svátek

 

Nenárokové složky:

1. osobní příplatek

2. odměny